La joia a la Catalunyà del segle 17.

1er septembre 1647, certificat en faveur de Jaume Bru officialisant la remise dans les mains du vice-roi de Catalogne des bijoux saisis chez Onufre Aquiles, condamé pour crime de lèse majesté en raison de sa participation dans la conspiration de 1646. Deux bijoux pendentifs, l’un de 331 diamants avec au revers une porte pour y insérer un portrait en miniature, et l’autre appelé “paradis” de 13 gros diamants sertis.

pendentif en or et diamants, XVIIe s.

pendentif en or et diamants, XVIIe s.

 

Lo comte de Harcourt Lloctinent y Capita General Per quant per part del Magnifich fael y amat Conseller de la Real Magestat Jaume Bru Regent La real thesoreria en los Principat de Cathalunya y Comtats de Rossello y Cerdanya.

nos es estat representat que obtemperant a un ordre per nos de paraula a ell donat,

nos ha lliurades : duas pessas de or, ço es una feta a modo de Joya per portar als pits en las qual hi ha engastats trescents trenta un diamants entre grans y xichs y al enves hi ha una porteta de or que demostra era per posar-hi un retrato y l’altra dita paradis ab tretse diamants grossos ingastats les quals se trobaren en casa de Onofre Aquiles mercader y foren aprehses per lo Aguazil Ramon Romeu de orde de dit Thezorer de Theresa Aquiles viuda de dit Onofre Aquiles la qual digue eren de dona Hipolita de Eril y de Aragon que las tenia empenyades ab mil lliures y que per lo que podria ser que per no constar de dits orde y lliurança ne poria en lo devenidor reportar d’anÿ supplicant nos fossen servits per verificatio de la sobre dita veritat manassem fer lo present. Per tant nos attes es lo sobre referit conforme lo que ha passat y aixi volent que en tot temps conste de nostra certa scientia y real auctoritat usant manant fer y despachar las presens en virtut de les quals diem y manam al ill.e Mestre Rational de la casa y cort de Sa Magestat y a son llochtinent y altre qualsevol que de vos compte ohira que posant en data de vostres comptes lo havernos vos lliurades ditas joyas conforme esta dit vos ho admeten en legitim descarrech a sola restitutio del present, sens mostrar al tres recaptes que per ser aquest lo servey de Sa Magestat es tambe aquexa nostra voluntat.

Dat. en Barcelona a de nou dies del mes de Janer any de la nativitat del senyor mil siscents quoranta set. Henry de Lorraine V.t Fontanella Reg.ns Ludovicus Collell.

Source : Archives de la Couronne d’Aragon, Cancilleria, Intrusos 129, f°3-4

Communication de S.Chevauché.

Ce contenu a été publié dans Bijouterie d’Ancien-Régime roussillonnaise. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *